ทัวร์เมืองจีน

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-293804-S53XW
เริ่มต้น 10,888
มิถุนายน 0019
05 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
12 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 0019
03 ก.ค. - 07 ก.ค.
06 ก.ค. - 10 ก.ค.
10 ก.ค. - 14 ก.ค.
17 ก.ค. - 21 ก.ค.
20 ก.ค. - 24 ก.ค.
23 ก.ค. - 27 ก.ค.
27 ก.ค. - 31 ก.ค.
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 0019
03 ส.ค. - 07 ส.ค.
07 ส.ค. - 11 ส.ค.
11 ส.ค. - 15 ส.ค.
14 ส.ค. - 18 ส.ค.
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
28 ส.ค. - 01 ก.ย.
31 ส.ค. - 04 ก.ย.
กันยายน 0019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
07 ก.ย. - 11 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
พฤษภาคม 2019
25 พ.ค. - 29 พ.ค.
29 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
01 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
13 ต.ค. - 17 ต.ค.
14 ต.ค. - 18 ต.ค.
15 ต.ค. - 19 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
21 ต.ค. - 25 ต.ค.
22 ต.ค. - 26 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
27 ต.ค. - 31 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-122695-B43XW
เริ่มต้น 12,888
พฤษภาคม 2019
30 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
06 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 02 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน -3 คืน
รหัสทัวร์ WST-142651-CJ53FD
เริ่มต้น 9,888
มิถุนายน 2019
20 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 2019
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
07 ก.ย. - 11 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
ตุลาคม 2019
03 ต.ค. - 07 ต.ค.
05 ต.ค. - 09 ต.ค.
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-163501-PVG53XW
เริ่มต้น 9,889
พฤษภาคม 2019
30 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
04 มิ.ย. - 08 มิ.ย.
06 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
11 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
18 มิ.ย. - 22 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
25 มิ.ย. - 29 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
02 ก.ค. - 06 ก.ค.
04 ก.ค. - 08 ก.ค.
09 ก.ค. - 13 ก.ค.
12 ก.ค. - 16 ก.ค.
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
16 ก.ค. - 20 ก.ค.
18 ก.ค. - 22 ก.ค.
23 ก.ค. - 27 ก.ค.
30 ก.ค. - 03 ส.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
06 ส.ค. - 10 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
13 ส.ค. - 17 ส.ค.
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
20 ส.ค. - 24 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
27 ส.ค. - 31 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
03 ก.ย. - 07 ก.ย.
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
10 ก.ย. - 14 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
17 ก.ย. - 21 ก.ย.
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
24 ก.ย. - 28 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
15 ต.ค. - 19 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
22 ต.ค. - 26 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-170402-ZTSN54XW
เริ่มต้น 14,999
พฤษภาคม 2019
31 พ.ค. - 04 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
07 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 02 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 08 ก.ค.
05 ก.ค. - 09 ก.ค.
12 ก.ค. - 16 ก.ค.
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
14 ก.ค. - 18 ก.ค.
16 ก.ค. - 20 ก.ค.
19 ก.ค. - 23 ก.ค.
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
26 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 05 ส.ค.
02 ส.ค. - 06 ส.ค.
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
23 ส.ค. - 27 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
30 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย.
13 ก.ย. - 17 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
27 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
15 ต.ค. - 19 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
18 ต.ค. - 22 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
22 ต.ค. - 26 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-2626403-CN42FD
เริ่มต้น 8,988
พฤษภาคม 2019
31 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
14 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-303801-S53XW
เริ่มต้น 10,888
มิถุนายน 2019
01 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
06 ก.ค. - 10 ก.ค.
20 ก.ค. - 24 ก.ค.
27 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 07 ส.ค.
11 ส.ค. - 15 ส.ค.
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
31 ส.ค. - 04 ก.ย.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 11 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
26 ต.ค. - 30 ต.ค.
27 ต.ค. - 31 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-333401-CN43KY
เริ่มต้น 12,921

Kunming Airlines (KY)

มิถุนายน 2019
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย. (เต็ม)
03 มิ.ย. - 06 มิ.ย. (เต็ม)
04 มิ.ย. - 07 มิ.ย. (เต็ม)
06 มิ.ย. - 09 มิ.ย. (เต็ม)
07 มิ.ย. - 10 มิ.ย. (เต็ม)
08 มิ.ย. - 11 มิ.ย. (เต็ม)
11 มิ.ย. - 14 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
18 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
21 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
25 มิ.ย. - 28 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.
29 มิ.ย. - 02 ก.ค.
30 มิ.ย. - 03 ก.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-132621-S53XW
เริ่มต้น 9,888
มิถุนายน 2019
05 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
12 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
03 ก.ค. - 07 ก.ค.
10 ก.ค. - 14 ก.ค.
17 ก.ค. - 21 ก.ค.
24 ก.ค. - 28 ก.ค.
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 2019
07 ส.ค. - 11 ส.ค.
14 ส.ค. - 18 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
28 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
16 ก.ย. - 20 ก.ย.
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
23 ก.ย. - 27 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-153502-PVG53XW
เริ่มต้น 11,989
มิถุนายน 2019
05 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
12 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
03 ก.ค. - 07 ก.ค.
10 ก.ค. - 14 ก.ค.
11 ก.ค. - 15 ก.ค.
14 ก.ค. - 18 ก.ค.
17 ก.ค. - 21 ก.ค.
24 ก.ค. - 28 ก.ค.
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 2019
07 ส.ค. - 11 ส.ค.
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
14 ส.ค. - 18 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
28 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
04 ก.ย. - 08 ก.ย.
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
20 ต.ค. - 24 ต.ค.
21 ต.ค. - 25 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
27 ต.ค. - 31 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-250620-PEK53CA
เริ่มต้น 21,999
มิถุนายน 2019
05 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-270404-CHN54CZ
เริ่มต้น 13,999
มิถุนายน 2019
05 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
19 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
10 ก.ค. - 14 ก.ค.
17 ก.ค. - 21 ก.ค.
สิงหาคม 2019
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
กันยายน 2019
11 ก.ย. - 15 ก.ย.
25 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 13 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-220602-NNG54CZ
เริ่มต้น 25,999
มิถุนายน 2019
06 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 2019
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
28 ส.ค. - 01 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-230613-KWL54CZ
เริ่มต้น 18,999
มิถุนายน 2019
06 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
31 ก.ค. - 04 ส.ค.
สิงหาคม 2019
15 ส.ค. - 19 ส.ค.
28 ส.ค. - 01 ก.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-313801-TSN43XW
เริ่มต้น 12,888
มิถุนายน 2019
06 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 07 ก.ค.
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
18 ก.ค. - 21 ก.ค.
25 ก.ค. - 28 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 04 ส.ค.
08 ส.ค. - 11 ส.ค.
15 ส.ค. - 18 ส.ค.
22 ส.ค. - 25 ส.ค.
29 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 08 ก.ย.
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
19 ก.ย. - 22 ก.ย.
26 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
17 ต.ค. - 20 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
29 ต.ค. - 01 พ.ย.
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ WST-414001-CN87MU
เริ่มต้น 28,992
มิถุนายน 2019
08 มิ.ย. - 15 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
13 ก.ค. - 20 ก.ค.
สิงหาคม 2019
10 ส.ค. - 17 ส.ค.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 14 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 19 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-210605-LXA653U
เริ่มต้น 40,999
มิถุนายน 2019
14 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-1826402-CN64FD
เริ่มต้น 16,888
มิถุนายน 2019
15 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
27 ก.ค. - 01 ส.ค.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
26 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
09 พ.ย. - 14 พ.ย.
23 พ.ย. - 28 พ.ย.
ธันวาคม 2019
07 ธ.ค. - 12 ธ.ค.
14 ธ.ค. - 19 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-353802-PEK64XW
เริ่มต้น 13,888
มิถุนายน 2019
18 มิ.ย. - 23 มิ.ย. (เต็ม)
25 มิ.ย. - 30 มิ.ย. (เต็ม)
กรกฎาคม 2019
02 ก.ค. - 07 ก.ค. (เต็ม)
09 ก.ค. - 14 ก.ค. (เต็ม)
16 ก.ค. - 21 ก.ค.
23 ก.ค. - 28 ก.ค.
สิงหาคม 2019
06 ส.ค. - 11 ส.ค.
13 ส.ค. - 18 ส.ค.
20 ส.ค. - 25 ส.ค.
27 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
03 ก.ย. - 08 ก.ย.
10 ก.ย. - 15 ก.ย.
17 ก.ย. - 22 ก.ย.
24 ก.ย. - 29 ก.ย.
ตุลาคม 2019
15 ต.ค. - 20 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-363801-CN43CZ
เริ่มต้น 11,888
มิถุนายน 2019
19 มิ.ย. - 22 มิ.ย. (เต็ม)
21 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
10 ก.ค. - 13 ก.ค.
16 ก.ค. - 19 ก.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 11 ส.ค.
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
22 ส.ค. - 25 ส.ค.
29 ส.ค. - 01 ก.ย.
กันยายน 2019
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
19 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
15 ต.ค. - 18 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-323101-PEK53TG
เริ่มต้น 17,999
มิถุนายน 2019
20 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
กรกฎาคม 2019
12 ก.ค. - 16 ก.ค.
26 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-190610-CKG54WE
เริ่มต้น 26,999
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
26 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
มิถุนายน 2019
21 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
28 มิ.ย. - 02 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 09 ก.ค.
12 ก.ค. - 16 ก.ค.
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
14 ก.ค. - 18 ก.ค.
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
26 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2019
02 ส.ค. - 06 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
23 ส.ค. - 27 ส.ค.
30 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 10 ก.ย.
13 ก.ย. - 17 ก.ย.
20 ก.ย. - 24 ก.ย.
26 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
25 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-4426802-CN53XJ
เริ่มต้น 9,999
มิถุนายน 2019
27 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
04 ก.ค. - 08 ก.ค.
สิงหาคม 2019
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
29 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2019
05 ก.ย. - 09 ก.ย.
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
19 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-4626403-CN42FD
เริ่มต้น 7,777
มิถุนายน 2019
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
กันยายน 2019
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-452622-CN53XW
เริ่มต้น 9,888

NOKSCOOT

มิถุนายน 2019
29 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 2019
06 ก.ค. - 10 ก.ค.
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
20 ก.ค. - 24 ก.ค.
27 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 07 ส.ค.
10 ส.ค. - 14 ส.ค.
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-340407-CN438L
เริ่มต้น 8,999

Lucky Air

กรกฎาคม 2019
01 ก.ค. - 04 ก.ค.
02 ก.ค. - 05 ก.ค.
03 ก.ค. - 06 ก.ค.
04 ก.ค. - 07 ก.ค.
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
06 ก.ค. - 09 ก.ค.
07 ก.ค. - 10 ก.ค.
08 ก.ค. - 11 ก.ค.
09 ก.ค. - 12 ก.ค.
10 ก.ค. - 13 ก.ค.
11 ก.ค. - 14 ก.ค.
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
15 ก.ค. - 18 ก.ค.
16 ก.ค. - 19 ก.ค.
17 ก.ค. - 20 ก.ค.
18 ก.ค. - 21 ก.ค.
19 ก.ค. - 22 ก.ค.
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
21 ก.ค. - 24 ก.ค.
22 ก.ค. - 25 ก.ค.
23 ก.ค. - 26 ก.ค.
24 ก.ค. - 27 ก.ค.
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
28 ก.ค. - 31 ก.ค.
29 ก.ค. - 01 ส.ค.
30 ก.ค. - 02 ส.ค.
31 ก.ค. - 03 ส.ค.
สิงหาคม 2019
01 ส.ค. - 04 ส.ค.
02 ส.ค. - 05 ส.ค.
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
04 ส.ค. - 07 ส.ค.
05 ส.ค. - 08 ส.ค.
26 ส.ค. - 29 ส.ค.
27 ส.ค. - 30 ส.ค.
28 ส.ค. - 31 ส.ค.
29 ส.ค. - 01 ก.ย.
30 ส.ค. - 02 ก.ย.
31 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2019
01 ก.ย. - 04 ก.ย.
02 ก.ย. - 05 ก.ย.
03 ก.ย. - 06 ก.ย.
04 ก.ย. - 07 ก.ย.
05 ก.ย. - 08 ก.ย.
06 ก.ย. - 09 ก.ย.
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
08 ก.ย. - 11 ก.ย.
09 ก.ย. - 12 ก.ย.
10 ก.ย. - 13 ก.ย.
11 ก.ย. - 14 ก.ย.
12 ก.ย. - 15 ก.ย.
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
15 ก.ย. - 18 ก.ย.
16 ก.ย. - 19 ก.ย.
17 ก.ย. - 20 ก.ย.
18 ก.ย. - 21 ก.ย.
19 ก.ย. - 22 ก.ย.
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
22 ก.ย. - 25 ก.ย.
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
24 ก.ย. - 27 ก.ย.
25 ก.ย. - 28 ก.ย.
26 ก.ย. - 29 ก.ย.
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
29 ก.ย. - 02 ต.ค.
30 ก.ย. - 03 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-200601-DYG43CZ
เริ่มต้น 25,999
กรกฎาคม 2019
05 ก.ค. - 08 ก.ค.
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
15 ส.ค. - 18 ส.ค.
23 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
13 ก.ย. - 16 ก.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-280405-CHN53FD
เริ่มต้น 12,999
กรกฎาคม 2019
25 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2019
08 ส.ค. - 12 ส.ค.
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
22 ส.ค. - 26 ส.ค.
26 ส.ค. - 30 ส.ค.
กันยายน 2019
12 ก.ย. - 16 ก.ย.
ตุลาคม 2019
10 ต.ค. - 14 ต.ค.
17 ต.ค. - 21 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
24 ต.ค. - 28 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
07 พ.ย. - 11 พ.ย.
21 พ.ย. - 25 พ.ย.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
06 ธ.ค. - 10 ธ.ค.
12 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 01 ม.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
30 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-383802-CN65XW
เริ่มต้น 25,888
สิงหาคม 2019
03 ส.ค. - 08 ส.ค.
10 ส.ค. - 15 ส.ค.
17 ส.ค. - 22 ส.ค.
24 ส.ค. - 29 ส.ค.
31 ส.ค. - 05 ก.ย.
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 12 ก.ย.
14 ก.ย. - 19 ก.ย.
21 ก.ย. - 26 ก.ย.
ตุลาคม 2019
09 ต.ค. - 14 ต.ค.
12 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 24 ต.ค.
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-424001-CN74XJ
เริ่มต้น 18,991
สิงหาคม 2019
06 ส.ค. - 12 ส.ค.
08 ส.ค. - 14 ส.ค.
20 ส.ค. - 26 ส.ค.
กันยายน 2019
10 ก.ย. - 16 ก.ย.
23 ก.ย. - 29 ก.ย.
24 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2019
08 ต.ค. - 14 ต.ค.
10 ต.ค. - 16 ต.ค.
15 ต.ค. - 21 ต.ค.
17 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-400406-CN53CZ
เริ่มต้น 12,999
สิงหาคม 2019
09 ส.ค. - 13 ส.ค.
16 ส.ค. - 20 ส.ค.
21 ส.ค. - 25 ส.ค.
ตุลาคม 2019
23 ต.ค. - 27 ต.ค.
28 ต.ค. - 01 พ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-373801-CN54XW
เริ่มต้น 24,888
กันยายน 2019
07 ก.ย. - 11 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
ตุลาคม 2019
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-240614-KWL54CZ
เริ่มต้น 21,999
กันยายน 2019
18 ก.ย. - 22 ก.ย.
ตุลาคม 2019
11 ต.ค. - 15 ต.ค.
16 ต.ค. - 20 ต.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-434001-CN653U
เริ่มต้น 34,900

Sichuan Airline

กันยายน 2019
20 ก.ย. - 25 ก.ย.
ตุลาคม 2019
18 ต.ค. - 23 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 06 พ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-48062-CN43NX
เริ่มต้น 19,999

ตุลาคม 2019
15 ต.ค. - 18 ต.ค.
24 ต.ค. - 27 ต.ค.
พฤศจิกายน 2019
01 พ.ย. - 04 พ.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-49065-CN65ZH
เริ่มต้น 18,999
ตุลาคม 2019
22 ต.ค. - 27 ต.ค.
30 ต.ค. - 04 พ.ย.