คำถามที่พบบ่อย

1.Q: หากชำระค่าสินค้าและบริการช้ากว่ากำหนด ยังสามารถเดินทางได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อสินค้าและบริการอย่างไรบ้าง

A: เนื่องจากสินค้าหรือบริการประเภททัวร์ แพคเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม บัตรโดยสาร บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ จะมีการกำหนดการยืนยัน การเดินทางหรือเข้าพักไว้โดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งผู้ให้บริการดังกล่าวจะกำหนด วันชำระเงิน (Due Date)  ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และ อาจมีผลทำให้ที่นั่ง ห้องพัก หรือ การจองของลูกค้าถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้อง รับผิดชอบใดๆ ดังนั้น หากเลยกำหนดชำระแล้ว ลูกค้าควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลท่าน ว่าการจองต่างๆยังมีผลและสามารถเดินทาง ได้ตามที่ระบุหรือไม่

 

2.Q: สามารถเลื่อนกำหนดการชำระ ได้หรือไม่?

A: อาจทำได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบ  ลูกค้าที่ประสงค์จะเลื่อนการชำระ  จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน วันครบกำหนดชำระ ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่านเพื่อตรวจสอบสถานะว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากสามารถเลื่อนได้เจ้าหน้าที่ จะแจ้งลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

 

3.Q: หลังจากชำระค่าบริการแล้ว ต้องทำอย่างไร

A: ลูกค้าสามารถส่งหลักฐานการชำระ เช่น Pay in slip หลักฐานการโอนจาก Mobile Payment ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แด่ท่าน เช่น Line, Email, Facebook หรือ ทางแฟกซ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและยืนยันกลับเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดส่งใบเสร็จให้ท่าน จึงจะถือได้ว่าการชำระค่าบริการถูกต้องสมบูรณ์