ทัวร์ไต้หวัน

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-714403-TPE42SL
เริ่มต้น 9,999
กุมภาพันธ์ 2020
04 ก.พ. - 07 ก.พ.
09 ก.พ. - 12 ก.พ.
11 ก.พ. - 14 ก.พ.
18 ก.พ. - 21 ก.พ.
25 ก.พ. - 28 ก.พ.
29 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2020
08 มี.ค. - 11 มี.ค.
15 มี.ค. - 18 มี.ค.
28 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2020
05 เม.ย. - 08 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
06 พ.ค. - 09 พ.ค.
13 พ.ค. - 16 พ.ค.
20 พ.ค. - 23 พ.ค.
27 พ.ค. - 30 พ.ค.
มิถุนายน 2020
10 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
17 มิ.ย. - 20 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-864906-TPE42XW
เริ่มต้น 10,888
ธันวาคม 2019
24 ธ.ค. - 27 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 28 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 29 ธ.ค.
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 01 ม.ค.
30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 04 ม.ค.
02 ม.ค. - 05 ม.ค.
03 ม.ค. - 06 ม.ค.
04 ม.ค. - 07 ม.ค.
05 ม.ค. - 08 ม.ค.
06 ม.ค. - 09 ม.ค.
07 ม.ค. - 10 ม.ค.
08 ม.ค. - 11 ม.ค.
09 ม.ค. - 12 ม.ค.
11 ม.ค. - 14 ม.ค.
13 ม.ค. - 16 ม.ค.
15 ม.ค. - 18 ม.ค.
17 ม.ค. - 20 ม.ค.
19 ม.ค. - 22 ม.ค.
29 ม.ค. - 01 ก.พ.
31 ม.ค. - 03 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
02 ก.พ. - 05 ก.พ.
04 ก.พ. - 07 ก.พ.
06 ก.พ. - 09 ก.พ.
08 ก.พ. - 11 ก.พ.
10 ก.พ. - 13 ก.พ.
12 ก.พ. - 15 ก.พ.
14 ก.พ. - 17 ก.พ.
16 ก.พ. - 19 ก.พ.
18 ก.พ. - 21 ก.พ.
20 ก.พ. - 23 ก.พ.
22 ก.พ. - 25 ก.พ.
24 ก.พ. - 27 ก.พ.
26 ก.พ. - 29 ก.พ.
28 ก.พ. - 02 มี.ค.
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 04 มี.ค.
03 มี.ค. - 06 มี.ค.
05 มี.ค. - 08 มี.ค.
07 มี.ค. - 10 มี.ค.
09 มี.ค. - 12 มี.ค.
11 มี.ค. - 14 มี.ค.
13 มี.ค. - 16 มี.ค.
15 มี.ค. - 18 มี.ค.
17 มี.ค. - 20 มี.ค.
19 มี.ค. - 22 มี.ค.
21 มี.ค. - 24 มี.ค.
23 มี.ค. - 26 มี.ค.
25 มี.ค. - 28 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-914905-TPE53XW
เริ่มต้น 12,888
ธันวาคม 2019
01 ธ.ค. - 05 ธ.ค. (เต็ม)
07 ธ.ค. - 11 ธ.ค. (เต็ม)
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. (เต็ม)
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
31 ธ.ค. - 04 ม.ค.
มกราคม 2020
01 ม.ค. - 05 ม.ค.
03 ม.ค. - 07 ม.ค.
05 ม.ค. - 09 ม.ค.
07 ม.ค. - 11 ม.ค.
09 ม.ค. - 13 ม.ค.
11 ม.ค. - 15 ม.ค.
13 ม.ค. - 17 ม.ค.
15 ม.ค. - 19 ม.ค.
17 ม.ค. - 21 ม.ค.
19 ม.ค. - 23 ม.ค.
29 ม.ค. - 02 ก.พ.
31 ม.ค. - 04 ก.พ.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-924908-TPE53XW
เริ่มต้น 12,888
กุมภาพันธ์ 2020
01 ก.พ. - 05 ก.พ.
03 ก.พ. - 07 ก.พ.
05 ก.พ. - 09 ก.พ.
07 ก.พ. - 11 ก.พ.
09 ก.พ. - 13 ก.พ.
11 ก.พ. - 15 ก.พ.
13 ก.พ. - 17 ก.พ.
15 ก.พ. - 19 ก.พ.
17 ก.พ. - 21 ก.พ.
19 ก.พ. - 23 ก.พ.
21 ก.พ. - 25 ก.พ.
23 ก.พ. - 27 ก.พ.
25 ก.พ. - 29 ก.พ.
27 ก.พ. - 02 มี.ค.
29 ก.พ. - 04 มี.ค.
มีนาคม 2020
02 มี.ค. - 06 มี.ค.
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
06 มี.ค. - 10 มี.ค.
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
10 มี.ค. - 14 มี.ค.
12 มี.ค. - 16 มี.ค.
16 มี.ค. - 20 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
20 มี.ค. - 24 มี.ค.
22 มี.ค. - 26 มี.ค.
24 มี.ค. - 28 มี.ค.
เมษายน 2020
14 เม.ย. - 18 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-580405-TPE53XW
เริ่มต้น 13,878
ธันวาคม 2019
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค.
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
มกราคม 2020
02 ม.ค. - 06 ม.ค.
03 ม.ค. - 07 ม.ค.
04 ม.ค. - 08 ม.ค.
08 ม.ค. - 12 ม.ค.
09 ม.ค. - 13 ม.ค.
10 ม.ค. - 14 ม.ค.
11 ม.ค. - 15 ม.ค.
15 ม.ค. - 19 ม.ค.
16 ม.ค. - 20 ม.ค.
17 ม.ค. - 21 ม.ค.
18 ม.ค. - 22 ม.ค.
29 ม.ค. - 02 ก.พ.
30 ม.ค. - 03 ก.พ.
31 ม.ค. - 04 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
01 ก.พ. - 05 ก.พ.
02 ก.พ. - 06 ก.พ.
04 ก.พ. - 08 ก.พ.
05 ก.พ. - 09 ก.พ.
06 ก.พ. - 10 ก.พ.
07 ก.พ. - 11 ก.พ.
08 ก.พ. - 12 ก.พ.
09 ก.พ. - 13 ก.พ.
10 ก.พ. - 14 ก.พ.
11 ก.พ. - 15 ก.พ.
12 ก.พ. - 16 ก.พ.
13 ก.พ. - 17 ก.พ.
14 ก.พ. - 18 ก.พ.
15 ก.พ. - 19 ก.พ.
16 ก.พ. - 20 ก.พ.
17 ก.พ. - 21 ก.พ.
19 ก.พ. - 23 ก.พ.
20 ก.พ. - 24 ก.พ.
21 ก.พ. - 25 ก.พ.
22 ก.พ. - 26 ก.พ.
23 ก.พ. - 27 ก.พ.
26 ก.พ. - 01 มี.ค.
27 ก.พ. - 02 มี.ค.
28 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
05 มี.ค. - 09 มี.ค.
06 มี.ค. - 10 มี.ค.
08 มี.ค. - 12 มี.ค.
11 มี.ค. - 15 มี.ค.
12 มี.ค. - 16 มี.ค.
13 มี.ค. - 17 มี.ค.
15 มี.ค. - 19 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
19 มี.ค. - 23 มี.ค.
20 มี.ค. - 24 มี.ค.
22 มี.ค. - 26 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-934904-TPE53XW
เริ่มต้น 13,888
ธันวาคม 2019
04 ธ.ค. - 08 ธ.ค. (เต็ม)
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. (เต็ม)
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. (เต็ม)
24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. (เต็ม)
มกราคม 2020
02 ม.ค. - 06 ม.ค.
04 ม.ค. - 08 ม.ค.
06 ม.ค. - 10 ม.ค.
08 ม.ค. - 12 ม.ค.
10 ม.ค. - 14 ม.ค.
12 ม.ค. - 16 ม.ค.
14 ม.ค. - 18 ม.ค.
16 ม.ค. - 20 ม.ค.
18 ม.ค. - 22 ม.ค.
30 ม.ค. - 03 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
02 ก.พ. - 06 ก.พ.
04 ก.พ. - 08 ก.พ.
06 ก.พ. - 10 ก.พ.
08 ก.พ. - 12 ก.พ.
10 ก.พ. - 14 ก.พ.
12 ก.พ. - 16 ก.พ.
14 ก.พ. - 18 ก.พ.
16 ก.พ. - 20 ก.พ.
18 ก.พ. - 22 ก.พ.
20 ก.พ. - 24 ก.พ.
22 ก.พ. - 26 ก.พ.
24 ก.พ. - 28 ก.พ.
26 ก.พ. - 01 มี.ค.
28 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2020
01 มี.ค. - 05 มี.ค.
03 มี.ค. - 07 มี.ค.
05 มี.ค. - 09 มี.ค.
07 มี.ค. - 11 มี.ค.
09 มี.ค. - 13 มี.ค.
11 มี.ค. - 15 มี.ค.
13 มี.ค. - 17 มี.ค.
15 มี.ค. - 19 มี.ค.
17 มี.ค. - 21 มี.ค.
19 มี.ค. - 23 มี.ค.
21 มี.ค. - 25 มี.ค.
23 มี.ค. - 27 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-754407-TPE53SL
เริ่มต้น 14,555
กุมภาพันธ์ 2020
05 ก.พ. - 09 ก.พ.
12 ก.พ. - 16 ก.พ.
19 ก.พ. - 23 ก.พ.
26 ก.พ. - 01 มี.ค.
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
11 มี.ค. - 15 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
25 มี.ค. - 29 มี.ค.
เมษายน 2020
01 เม.ย. - 05 เม.ย.
08 เม.ย. - 12 เม.ย.
10 เม.ย. - 14 เม.ย.
11 เม.ย. - 15 เม.ย.
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
15 เม.ย. - 19 เม.ย.
22 เม.ย. - 26 เม.ย.
29 เม.ย. - 03 พ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-870411-TPE43VZ
เริ่มต้น 14,878
มกราคม 2020
11 ม.ค. - 14 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
07 ก.พ. - 10 ก.พ.
09 ก.พ. - 12 ก.พ.
15 ก.พ. - 18 ก.พ.
มีนาคม 2020
14 มี.ค. - 17 มี.ค.
21 มี.ค. - 24 มี.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-642639-TPE53XW
เริ่มต้น 14,888
ธันวาคม 2019
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค.
29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
มกราคม 2020
04 ม.ค. - 08 ม.ค.
11 ม.ค. - 15 ม.ค.
18 ม.ค. - 22 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
01 ก.พ. - 05 ก.พ.
08 ก.พ. - 12 ก.พ.
15 ก.พ. - 19 ก.พ.
22 ก.พ. - 26 ก.พ.
28 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 11 มี.ค.
14 มี.ค. - 18 มี.ค.
21 มี.ค. - 25 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-903801-TPE43CI
เริ่มต้น 14,888
มกราคม 2020
25 ม.ค. - 28 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
04 ก.พ. - 07 ก.พ.
10 ก.พ. - 13 ก.พ.
16 ก.พ. - 19 ก.พ. (เต็ม)
18 ก.พ. - 21 ก.พ. (เต็ม)
23 ก.พ. - 26 ก.พ.
25 ก.พ. - 28 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 07 มี.ค.
06 มี.ค. - 09 มี.ค.
08 มี.ค. - 11 มี.ค. (เต็ม)
11 มี.ค. - 14 มี.ค. (เต็ม)
16 มี.ค. - 19 มี.ค.
18 มี.ค. - 21 มี.ค.
23 มี.ค. - 26 มี.ค. (เต็ม)
25 มี.ค. - 28 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-7726202-TPE43CI
เริ่มต้น 15,888
มกราคม 2020
25 ม.ค. - 28 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
01 ก.พ. - 04 ก.พ.
08 ก.พ. - 11 ก.พ.
15 ก.พ. - 18 ก.พ.
29 ก.พ. - 03 มี.ค.
มีนาคม 2020
07 มี.ค. - 10 มี.ค.
14 มี.ค. - 17 มี.ค.
21 มี.ค. - 24 มี.ค.
เมษายน 2020
04 เม.ย. - 07 เม.ย.
18 เม.ย. - 21 เม.ย.
25 เม.ย. - 28 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
02 พ.ค. - 05 พ.ค.
09 พ.ค. - 12 พ.ค.
16 พ.ค. - 19 พ.ค.
23 พ.ค. - 26 พ.ค.
30 พ.ค. - 02 มิ.ย.
มิถุนายน 2020
06 มิ.ย. - 09 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
20 มิ.ย. - 23 มิ.ย.
27 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-822641-TPE53XW
เริ่มต้น 15,900
พฤศจิกายน 2019
14 พ.ย. - 18 พ.ย.
21 พ.ย. - 25 พ.ย.
28 พ.ย. - 02 ธ.ค.
ธันวาคม 2019
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
05 ธ.ค. - 09 ธ.ค.
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค.
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค.
มกราคม 2020
02 ม.ค. - 06 ม.ค.
09 ม.ค. - 13 ม.ค.
16 ม.ค. - 20 ม.ค.
30 ม.ค. - 03 ก.พ.
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 10 ก.พ.
13 ก.พ. - 17 ก.พ.
20 ก.พ. - 24 ก.พ.
27 ก.พ. - 02 มี.ค.
มีนาคม 2020
05 มี.ค. - 09 มี.ค.
12 มี.ค. - 16 มี.ค.
19 มี.ค. - 23 มี.ค.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-784408-TPE64SL
เริ่มต้น 15,999
มีนาคม 2020
20 มี.ค. - 25 มี.ค.
27 มี.ค. - 01 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-960702-TPE54CI
เริ่มต้น 18,900
กุมภาพันธ์ 2020
12 ก.พ. - 16 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2020
04 มี.ค. - 08 มี.ค.
18 มี.ค. - 22 มี.ค.
เมษายน 2020
02 เม.ย. - 06 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
01 พ.ค. - 05 พ.ค.
02 พ.ค. - 06 พ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-830420-TPE43TG
เริ่มต้น 19,999
มกราคม 2020
09 ม.ค. - 12 ม.ค.
16 ม.ค. - 19 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 09 ก.พ.
13 ก.พ. - 16 ก.พ.
20 ก.พ. - 23 ก.พ.
มีนาคม 2020
05 มี.ค. - 08 มี.ค.
12 มี.ค. - 15 มี.ค.
19 มี.ค. - 22 มี.ค.
26 มี.ค. - 29 มี.ค.
เมษายน 2020
03 เม.ย. - 06 เม.ย.
10 เม.ย. - 13 เม.ย.
12 เม.ย. - 15 เม.ย.
23 เม.ย. - 26 เม.ย.
30 เม.ย. - 03 พ.ค.
พฤษภาคม 2020
03 พ.ค. - 06 พ.ค.
14 พ.ค. - 17 พ.ค.
31 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2020
18 มิ.ย. - 21 มิ.ย.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-760401-TPE43TG
เริ่มต้น 20,900
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 09 ก.พ.
13 ก.พ. - 16 ก.พ.
27 ก.พ. - 01 มี.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-673731-TPE43VZ
เริ่มต้น 20,999
ธันวาคม 2019
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-653729-TPE43VZ
เริ่มต้น 22,999
ธันวาคม 2019
29 ธ.ค. - 01 ม.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-663730-TPE43VZ
เริ่มต้น 22,999
ธันวาคม 2019
30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-840422-TPE54TG
เริ่มต้น 22,999
มกราคม 2020
10 ม.ค. - 14 ม.ค.
17 ม.ค. - 21 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2020
06 ก.พ. - 10 ก.พ.
21 ก.พ. - 25 ก.พ.
มีนาคม 2020
06 มี.ค. - 10 มี.ค.
06 มี.ค. - 10 มี.ค.
06 มี.ค. - 10 มี.ค.
13 มี.ค. - 17 มี.ค.
20 มี.ค. - 24 มี.ค.
27 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2020
02 เม.ย. - 06 เม.ย.
09 เม.ย. - 13 เม.ย.
24 เม.ย. - 28 เม.ย.
พฤษภาคม 2020
01 พ.ค. - 05 พ.ค.
02 พ.ค. - 06 พ.ค.
15 พ.ค. - 19 พ.ค.
22 พ.ค. - 26 พ.ค.
กุมภาพันธ์ 2021
14 ก.พ. - 18 ก.พ.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-944904-TPE64BR
เริ่มต้น 22,999
มกราคม 2020
30 ม.ค. - 04 ก.พ.
พฤษภาคม 2020
01 พ.ค. - 06 พ.ค.
มิถุนายน 2020
02 มิ.ย. - 07 มิ.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ WST-883803-TPE54TG
เริ่มต้น 30,888
เมษายน 2020
12 เม.ย. - 16 เม.ย.
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ WST-893804-TPE65TG
เริ่มต้น 33,888
เมษายน 2020
11 เม.ย. - 16 เม.ย.
12 เม.ย. - 17 เม.ย.
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-955603-TPE53BR
เริ่มต้น 36,900
เมษายน 2020
15 เม.ย. - 19 เม.ย.