ทัวร์ไต้หวัน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ WST-TW2
เริ่มต้น 13,900

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ไทเป นิวไทเป เถาหยวน ดูแลอย่างทั่วถึง 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2311VZ
เริ่มต้น 14,990
มีนาคม 2023
29 มี.ค. - 01 เม.ย. (เต็ม)
เมษายน 2023
29 เม.ย. - 02 พ.ค.
30 เม.ย. - 03 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 04 พ.ค.
02 พ.ค. - 05 พ.ค.
06 พ.ค. - 09 พ.ค.
12 พ.ค. - 15 พ.ค.
13 พ.ค. - 16 พ.ค.
14 พ.ค. - 17 พ.ค.
17 พ.ค. - 20 พ.ค.
19 พ.ค. - 22 พ.ค.
20 พ.ค. - 23 พ.ค.
24 พ.ค. - 27 พ.ค.
25 พ.ค. - 28 พ.ค.
27 พ.ค. - 30 พ.ค.
31 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2023
08 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
10 มิ.ย. - 13 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 02 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 04 ก.ค.
08 ก.ค. - 11 ก.ค.
14 ก.ค. - 17 ก.ค.
29 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2023
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
12 ส.ค. - 15 ส.ค.
19 ส.ค. - 22 ส.ค.
24 ส.ค. - 27 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 04 ก.ย.
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
09 ก.ย. - 12 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
16 ก.ย. - 19 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
29 ก.ย. - 02 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
07 ต.ค. - 10 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
22 ต.ค. - 25 ต.ค.
25 ต.ค. - 28 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2312VZ
เริ่มต้น 15,990
สิงหาคม 2023
05 ส.ค. - 08 ส.ค.
12 ส.ค. - 15 ส.ค.
26 ส.ค. - 29 ส.ค.
กันยายน 2023
09 ก.ย. - 12 ก.ย.
16 ก.ย. - 19 ก.ย.
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
30 ก.ย. - 03 ต.ค.
ตุลาคม 2023
07 ต.ค. - 10 ต.ค.
14 ต.ค. - 17 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-TPE64_VZ
เริ่มต้น 15,999
เมษายน 2023
05 เม.ย. - 08 เม.ย.
06 เม.ย. - 09 เม.ย.
10 เม.ย. - 13 เม.ย.
11 เม.ย. - 14 เม.ย.
13 เม.ย. - 16 เม.ย. (เต็ม)
15 เม.ย. - 18 เม.ย. (เต็ม)
20 เม.ย. - 23 เม.ย. (เต็ม)
27 เม.ย. - 30 เม.ย.
28 เม.ย. - 01 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
05 พ.ค. - 08 พ.ค.
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
12 พ.ค. - 15 พ.ค.
17 พ.ค. - 20 พ.ค.
18 พ.ค. - 21 พ.ค.
25 พ.ค. - 28 พ.ค.
26 พ.ค. - 29 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
02 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
09 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
15 มิ.ย. - 18 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 25 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 03 ก.ค.
30 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
06 ก.ค. - 09 ก.ค.
14 ก.ค. - 17 ก.ค.
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
21 ก.ค. - 24 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 04 ส.ค.
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
04 ส.ค. - 07 ส.ค.
11 ส.ค. - 14 ส.ค.
17 ส.ค. - 20 ส.ค.
25 ส.ค. - 28 ส.ค.
31 ส.ค. - 03 ก.ย.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 04 ก.ย.
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
08 ก.ย. - 11 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
22 ก.ย. - 25 ก.ย.
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
13 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ WST-TW1
เริ่มต้น 17,900

Highlightsenlightened : ทัวร์ส่วนตัวคณะเล็ก ไทเป หนานโถว เถาหยวน ไถจง ดูแลอย่างทั่วถึง 

                    enlightened : จัดแบบคณะส่วนตัว ไม่มีลงร้าน SHOPPING !!!

                    enlightened : โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

มกราคม 2023
01 ม.ค. - 31 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2023
01 ก.พ. - 28 ก.พ.
มีนาคม 2023
01 มี.ค. - 31 มี.ค.
เมษายน 2023
01 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
01 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 30 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 31 ก.ค.
สิงหาคม 2023
01 ส.ค. - 31 ส.ค.
กันยายน 2023
01 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
01 ต.ค. - 31 ต.ค.
พฤศจิกายน 2023
01 พ.ย. - 30 พ.ย.
ธันวาคม 2023
01 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ BT-TPE65_VZ
เริ่มต้น 17,999
มีนาคม 2023
23 มี.ค. - 27 มี.ค. (เต็ม)
เมษายน 2023
10 เม.ย. - 14 เม.ย. (เต็ม)
11 เม.ย. - 15 เม.ย. (เต็ม)
12 เม.ย. - 16 เม.ย. (เต็ม)
14 เม.ย. - 18 เม.ย. (เต็ม)
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 08 พ.ค. (เต็ม)
11 พ.ค. - 15 พ.ค.
25 พ.ค. - 29 พ.ค.
27 พ.ค. - 31 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 12 มิ.ย.
22 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 03 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
06 ก.ค. - 10 ก.ค.
13 ก.ค. - 17 ก.ค.
20 ก.ค. - 24 ก.ค.
27 ก.ค. - 31 ก.ค.
28 ก.ค. - 01 ส.ค.
29 ก.ค. - 02 ส.ค.
สิงหาคม 2023
10 ส.ค. - 14 ส.ค.
17 ส.ค. - 21 ส.ค.
24 ส.ค. - 28 ส.ค.
31 ส.ค. - 04 ก.ย.
กันยายน 2023
07 ก.ย. - 11 ก.ย.
14 ก.ย. - 18 ก.ย.
21 ก.ย. - 25 ก.ย.
28 ก.ย. - 02 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 09 ต.ค.
12 ต.ค. - 16 ต.ค.
19 ต.ค. - 23 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ TPEFD0423
เริ่มต้น 19,888
เมษายน 2023
14 เม.ย. - 17 เม.ย.
15 เม.ย. - 18 เม.ย.
20 เม.ย. - 23 เม.ย.
22 เม.ย. - 25 เม.ย.
27 เม.ย. - 30 เม.ย.
28 เม.ย. - 01 พ.ค.
29 เม.ย. - 02 พ.ค.
พฤษภาคม 2023
05 พ.ค. - 08 พ.ค.
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
19 พ.ค. - 22 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
02 มิ.ย. - 05 มิ.ย.
03 มิ.ย. - 06 มิ.ย.
08 มิ.ย. - 11 มิ.ย.
16 มิ.ย. - 19 มิ.ย.
23 มิ.ย. - 26 มิ.ย.
29 มิ.ย. - 02 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
01 ก.ค. - 04 ก.ค.
06 ก.ค. - 09 ก.ค.
08 ก.ค. - 11 ก.ค.
13 ก.ค. - 16 ก.ค.
20 ก.ค. - 23 ก.ค.
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
28 ก.ค. - 31 ก.ค.
29 ก.ค. - 01 ส.ค.
สิงหาคม 2023
03 ส.ค. - 06 ส.ค.
05 ส.ค. - 08 ส.ค.
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
11 ส.ค. - 14 ส.ค.
12 ส.ค. - 15 ส.ค.
กันยายน 2023
23 ก.ย. - 26 ก.ย.
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
30 ก.ย. - 03 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
06 ต.ค. - 09 ต.ค.
07 ต.ค. - 10 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
13 ต.ค. - 16 ต.ค.
14 ต.ค. - 17 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
20 ต.ค. - 23 ต.ค.
21 ต.ค. - 24 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2314JX
เริ่มต้น 19,990
เมษายน 2023
19 เม.ย. - 22 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
03 พ.ค. - 06 พ.ค.
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
19 พ.ค. - 22 พ.ค.
27 พ.ค. - 30 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
07 มิ.ย. - 10 มิ.ย.
14 มิ.ย. - 17 มิ.ย.
24 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
30 มิ.ย. - 03 ก.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ TPE63_CI
เริ่มต้น 19,999
กุมภาพันธ์ 2023
23 ก.พ. - 26 ก.พ. (เต็ม)
มีนาคม 2023
04 มี.ค. - 07 มี.ค.
23 มี.ค. - 26 มี.ค. (เต็ม)
เมษายน 2023
14 เม.ย. - 17 เม.ย. (เต็ม)
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2023
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
กันยายน 2023
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-TPE23_CI
เริ่มต้น 20,999
มิถุนายน 2023
28 มิ.ย. - 01 ก.ค.
กรกฎาคม 2023
19 ก.ค. - 22 ก.ค.
26 ก.ค. - 29 ก.ค.
สิงหาคม 2023
16 ส.ค. - 19 ส.ค.
กันยายน 2023
27 ก.ย. - 30 ก.ย.
ตุลาคม 2023
18 ต.ค. - 21 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2313CI
เริ่มต้น 21,990
เมษายน 2023
19 เม.ย. - 22 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
10 พ.ค. - 13 พ.ค.
31 พ.ค. - 03 มิ.ย.
มิถุนายน 2023
21 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
12 ก.ค. - 15 ก.ค.
สิงหาคม 2023
09 ส.ค. - 12 ส.ค.
30 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน 2023
20 ก.ย. - 23 ก.ย.
ตุลาคม 2023
11 ต.ค. - 14 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ ZGTPE-2309CI
เริ่มต้น 21,990
เมษายน 2023
27 เม.ย. - 30 เม.ย.
พฤษภาคม 2023
04 พ.ค. - 07 พ.ค.
11 พ.ค. - 14 พ.ค.
18 พ.ค. - 21 พ.ค.
25 พ.ค. - 28 พ.ค.
มิถุนายน 2023
01 มิ.ย. - 04 มิ.ย.
13 มิ.ย. - 16 มิ.ย.
กรกฎาคม 2023
27 ก.ค. - 30 ก.ค.
สิงหาคม 2023
10 ส.ค. - 13 ส.ค.
กันยายน 2023
07 ก.ย. - 10 ก.ย.
14 ก.ย. - 17 ก.ย.
21 ก.ย. - 24 ก.ย.
28 ก.ย. - 01 ต.ค.
ตุลาคม 2023
05 ต.ค. - 08 ต.ค.
12 ต.ค. - 15 ต.ค.
19 ต.ค. - 22 ต.ค.
26 ต.ค. - 29 ต.ค.
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ BT-TPE29_SL
เริ่มต้น 25,999
ธันวาคม 2023
29 ธ.ค. - 01 ม.ค.
30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.