คู่หมั้น แต่งงาน - MARRIAGE

อัพเดทเมื่อ 14 มกราคม 2566
ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ ค่าธรรมเนียม เด็ก 0-5 ปี ค่าธรรมเนียม เด็ก 6-12 ปี ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่น ระยะเวลาพิจารณา หมายเหตุ
คิดตามจริง N/A N/A สอบถาม จนท แต่ละประเทศ สอบถาม จนท แต่ละประเทศ

World Siam Travel เราเชื่อว่า ความรัก คือสิ่งที่สวยงาม และไร้ซึ่งพรมแดน การหมั้น แต่งงาน จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติในประเทศไทย วางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการด้านเอกสารควรเตรียมการอย่างละเอียดรอบคอบ เอกสารจะต้องครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้องตากหลักเกณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่พิจารณาตรวจสอบ เข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการยื่นขอหรือเดินทางเพื่อไปพำนักในประเทศของคู่สมรสของท่านตามวัตถุประสงค์

 

ในการยื่นใบสมัคร ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไป ผู้สมัครต้องแน่ใจว่า เลือกคำขอได้อย่างถูกต้อง ถูกประเภทและทำตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งบางประเภท ผู้สมัครจะต้องตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ สอบวัดระดับภาษาและอาจต้องแปลและยืนยันเอกสารไม่ปลอมแปลงประกอบการยื่นด้วย เป็นต้น